Mija 444 rocznica ustanowienia Unii Lubelskiej

1 lipca 1569 r. w Lublinie powstała Rzeczpospolita Obojga Narodów. To tego dnia zawarto unię pomiędzy Królestwem Polskim a Wielkim Księstwem Litewskim. Nastąpiło przekształcenie związku polsko-litewskiego w formalną republikę. Obrady Sejmu, który w końcu przyjął porozumienie, należały do bardzo burzliwych. Przez pewien czas mogło się wydawać, że z unii nic nie wyjdzie, bo Litwini wyjechali z LublinaWrócili jednak nad Bystrzycę i Unia została zawarta. Po wprowadzeniu Unii w życie Rzeczpospolita posiadała ponad 7,5 miliona obywateli i zajmowała powierzchnię 815 000 km kwadratowych.

W Muzeum im. ks. Józefa Jarzębowskiego w Licheniu Starym znajduje się szkic Jana Matejki do obrazu Unia Lubelska. Można go zobaczyć w sali grafiki i rysunku na II piętrze Muzeum. Na naszym szkicu widoczna jest grupa kobiet z Anną Jagiellonką w centrum.

Anna Jagiellonka (1523-1598) była siostrą Zygmunta Augusta. Brat nie zadbał o jej zamążpójście. Za mąż wyszła dopiero w wieku ponad pięćdziesięciu lat za Stefana Batorego, wybranego na króla Polski. W latach, kiedy zwołano sejm, którego efektem była Unia Lubelska była skonfliktowana z Zygmuntem Augustem i nie przybyła na obrady. Pozostała na Mazowszu, które było jej siedzibą. Rola polityczna Anny Jagiellonki wzrosła dopiero po śmierci Zygmunta Augusta.

Obraz powstały m.in. według szkicu Jana Matejki, który znajduje się dziś w muzeum licheńskim można oglądać w muzeum na zamku w Lublinie i jest depozytem wypożyczonym z Muzeum Narodowego w Warszawie.