Matka Boża Bolesna
Główka54 bazylika uprawy
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Regulamin rezerwacji Przewodnika
Sanktuarium
Matki Bożej Licheńskiej


 1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1.    Niniejszy Regulamin określa zasady przyjmowania rezerwacji Przewodnika przez Biuro Obsługi Pielgrzyma znajdujące się w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej w Licheniu Starym 62-563, przy ul. Klasztornej 4, w dalszej części Regulaminu zwanym „Biurem”.
1.2.    Biuro przyjmuje rezerwacje na zwiedzanie sanktuarium z Przewodnikiem po wyznaczonych trasach, w dalszej części Regulaminu zwane „oprowadzaniem”.
1.3.    Rezerwacja oprowadzania jest obowiązkowa. Biuro nie gwarantuje rezerwacji oprowadzania bez wcześniejszego zgłoszenia.
1.4.    Rezerwacja oprowadzania przyjmowana jest w zależności od liczby wolnych Przewodników oraz terminów.
1.5.    Rezerwacji może dokonać osoba pełnoletnia w imieniu własnym, lub w imieniu instytucji, którą reprezentuje.
1.6.    Osoby lub instytucje składające rezerwację oprowadzania w dalszej części Regulaminu zwane są „Zamawiającymi”.

 

2. ZASADY PRZYJMOWANIA REZERWACJI

2.1.    Biuro przyjmuje zgłoszenia rezerwacyjne składane osobiście, telefonicznie  pod numerem telefonu +48 63 270 81 42 lub 63 270 81 63, lub pocztą elektroniczną poprzez
formularz rezerwacji przewodnika.
2.2.    Rezerwacja oprowadzania przyjmowana jest w godzinach pracy Biura najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień zwiedzania.
2.3.    W celu dokonania rezerwacji dla grupy należy podać następujące informacje:

a. termin wizyty (data i godzina)
b. planowany czas rezerwacji – wybrana trasa
c. język w jakim ma być przeprowadzone oprowadzanie
d. liczebność grupy
e. wiek uczestników
f. dane kontaktowe Zamawiającego (telefon, e-mail)
g. w przypadku rezerwacji dla instytucji/urzędu/placówki oświatowej/firmy prosimy o
    podanie pełnej nazwy i adresu danego podmiotu oraz imienia, nazwiska, danych
    osoby reprezentującej podmiot
h. informacje dodatkowe, które pozwolą lepiej przygotować się do oprowadzania, np.
    dysfunkcje uczestników grupy (ograniczenia fizyczne, osoby poruszające się przy
    pomocy kul ortopedycznych itp.), tłumacz w grupie itp.

3. POTWIERDZENIE REZERWACJI

3.1.    Do Zamawiającego drogą elektroniczną, który poprawnie wypełnił formularz rezerwacji przewodnika  zostanie wysłana wiadomość e-mail z potwierdzeniem przyjęcia rezerwacji.
3.2.    W przypadku Zamawiającego rezerwującego oprowadzanie osobiście w Biurze bądź telefonicznie potwierdzenie rezerwacji ustalane jest osobno w stosunku do każdego zgłoszenia.
3.3.    W przypadku zmian dotyczących potwierdzonej rezerwacji Zamawiający zobowiązany jest do poinformowania Biura o zaistniałych zmianach telefonicznie bądź pocztą elektroniczną.

4. DANE OSOBOWE

4.1.    Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Zamawiającego jest parafia rzymsko-katolicka pw. św. Doroty w Licheniu Starym 62-563, ul. Klasztorna 4.
4.2.    Inspektorem ochrony danych osobowych w Prowincji Polskiej Zgromadzenia Księży Marianów jest ks. Piotr Kieniewicz MIC, iod@marianie.pl.
4.3.    Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane w celu realizacji rezerwacji oprowadzania oraz kontaktu z Zamawiającym.
4.4.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonania rezerwacji. W przypadku niepodania danych realizacja rezerwacji oprowadzania nie będzie możliwa.
4.5.     Dane udostępnione przez Zamawiającego nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
4.6.     Dane udostępnione przez Zamawiającego nie będą podlegały profilowaniu.
4.7.     Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych Zamawiającego do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
4.8.     Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych jest dołączona w formie pliku do niniejszego Regulaminu oraz do wglądu w Biurze.
4.9.     Biuro nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych osobowych przez Zamawiającego.

5. PŁATNOŚCI

5.1.    Opłaty za rezerwacje przewodnika określa cennik.
5.2.    Opłata za oprowadzanie dokonywana jest przed zwiedzaniem:
   
a. gotówką w Biurze, w dniu realizacji oprowadzania
b. przelewem na wskazane konto przed planowanym terminem oprowadzania

5.3.    Zamawiający zamiar płatności przelewem powinien zgłosić najpóźniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem zwiedzania sanktuarium oraz przesłać dane konieczne do wystawienia faktury pocztą elektroniczną, na adres Biura, tj. lichen@lichen.pl.
5.4.    Za dzień zapłaty uznaje się dzień wpływu wyznaczonej kwoty za rezerwacje przewodnika na wskazane konto lub dzień dokonania wpłaty w Biurze.
5.5.    Biuro może odmówić realizacji oprowadzania w przypadku braku potwierdzenia wpływu wyznaczonej kwoty za rezerwację przewodnika.
5.6.    Biuro wystawia faktury na życzenie Zamawiającego, po zgłoszeniu takiej potrzeby przez Zamawiającego oraz podaniu danych do faktury. Faktury wystawianie są po dokonaniu płatności.


6. REZYGNACJA Z REZERWACJI

6.1.    Rezygnacja z rezerwacji Przewodnika może zostać zgłoszona osobiście, telefonicznie pod numerem telefonu +48 63 270 81 42 lub 63 270 81 63, lub pocztą elektroniczną na adres lichen@lichen.pl , w godzinach pracy Biura najpóźniej w dniu poprzedzającym termin rezerwacji.
6.2.    W przypadku braku zawiadomienia o rezygnacji z rezerwacji później niż w dniu poprzedzającym termin rezerwacji, Biuro może domagać się od Zamawiającego zapłaty 50 zł opłaty za dokonaną rezerwację.

7. SPÓŹNIENIA

7.1.    Zamawiający zobowiązany jest do punktualnego przybycia w ustalone miejsce spotkania z Przewodnikiem. Za czas rozpoczęcia realizacji oprowadzania uznaje się godzinę ustaloną w trakcie procesu rezerwacji.
7.2.    Czas oczekiwania Przewodnika na grupę wynosi 15 minut, po upływie tego czasu Biuro zastrzega sobie prawo anulowania rezerwacji i obciążenia należnością, o której mowa w pkt. 6.2.

8. POZOSTAŁE UREGULOWANIA

8.1.    Opiekun grupy odpowiada za bezpieczeństwo i zachowanie grupy oraz jest zobowiązany do współpracy z Przewodnikiem celem utrzymania dyscypliny w grupie.
8.2.    W trakcie pobytu w sanktuarium zwiedzający są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej.
8.3.    W przypadku rażącego naruszenia ogólnie przyjętych zasad zachowania w miejscach publicznych oraz Regulaminu Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej Przewodnik ma prawo do przerwania oprowadzania. W takim przypadku dokonana przez Zamawiającego opłata za rezerwację Przewodnika nie podlega zwrotowi.
8.4.    Biuro w sytuacjach wyjątkowych zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji lub przełożenia jej na inny termin, po konsultacji z Zamawiającym.
8.5.    Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
8.6.    Biuro zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany niniejszego Regulaminu.

W razie wątpliwości informacji i wyjaśnień udziela Biuro Obsługi Pielgrzyma telefonicznie +48 63 270 81 42 lub 63 270 81 63 lub pocztą elektroniczną pod adresem: lichen@lichen.pl

 

      

 

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


Święto św. Stanisława Kostki, zakonnika

Bazylika
Msze Święte 6.00, 7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00
7.30   Msza św. wotywna o Niepokalanym Poczęciu NMP, po mszy Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
16.00 Msza św. za zmarłych pielgrzymów, ofiarodawców, dobroczyńców licheńskiego Sanktuarium
19.00 Msza św. w intencji małżeństw i rodzin

Nabożeństwa
kościół górny – nawa główna:
Koronka do Miłosierdzia Bożego 15.00
Nowenna do Matki Bożej Licheńskiej 18.00
Apel Maryjny i Różaniec 21.00
kaplica Najświętszego Serca Pana Jezusa:
Adoracja Najświętszego Sakramentu 14.00 – 16.00
Spowiedź 14.00 – 16.00

Kościół św. Doroty
Msze Święte 7.00, 17.00

Kościół Matki Bożej 10 Cnót Ewangelicznych w Grąblinie
Msza Święta 7.30

CZYTANIA Z DNIA

realizacja LM Internet  LM Internet