Matka Boża Bolesna
Główka48 kaplica różańcowa
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ


 

Sanktuarium
 

Działalność

Program pomocy
Licheńskie Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym otwarte jest na nowe formy i metody skutecznego pomagania alkoholikom, palaczom, narkomanom, hazardzistom, erotomanom oraz ich rodzinom. Osoby cierpiące z powodu problemów uzależnień oraz przeżywające trudności i kryzysy rodzinne, dzięki pomocy duchowej i terapeutycznej mogą odzyskać utraconą nadzieję, przeżyć przebudzenie duchowe, otrzymać moc i odwagę do zmiany własnego życia. Przychodzą bezsilni, załamani, zrozpaczeni, po pomoc do życia oraz rozwiązywania swoich problemów.
Formy pomocy stosowane w Centrum są wynikiem poszukiwania równowagi "złotego środka" między oddziaływaniem duchowym i terapeutycznym. Ważny jest cały człowiek szukający pomocy. Może on ją znaleźć przede wszystkim w dziedzinie duchowości, jak również w uporządkowanej przez terapię sferze zmysłów, uczuć oraz intelektu. Ważne jest zdrowe funkcjonowanie rodziny jako całości. Ten priorytet integralnego spojrzenia na człowieka i rodzinę wyznacza kierunki pracy terapeutycznej i duchowej Centrum.

Pomoc terapeutyczna

 1. Pomoc osobom nadużywającym alkoholu, uzależnionym od narkotyków, nikotyny i innych nałogów oraz członkom ich rodzin,
 2. Terapia trzeźwiejących alkoholików i ich rodzin,
 3. Pomoc w sytuacjach kryzysowych: alkoholizm, narkomania, przemoc domowa, problemy wychowawcze, religijne i małżeńskie, oddziaływanie sekt, choroby i zaburzenia psychiczne,
 4. Wspieranie i motywowanie do leczenia uzależnienia i współuzależnienia,
 5. Informowanie o działalności placówek odwykowych, poradni rodzinnych oraz grup samopomocowych na terenie całego kraju,
 6. Telefon zaufania, codziennie od godz. 8.00 do 18.00 (maj - październik) i 8.30-16.30 (listopad - kwiecień), dyżur duszpasterza, psychologa, terapeuty, doradcy rodzinnego,
 7. Osobiste plany terapii, terapia nawrotów, nauka zachowań konstruktywnych,
 8. Elementy terapii grupowej dla trzeźwiejących alkoholików i ich rodzin,
 9. Opracowywanie materiałów edukacyjnych i formacyjnych,
 10. Rozprowadzanie literatury dotyczącej problematyki uzależnień.

Ewangelizacja i odnowa rodziny

 1. Pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
 2. Przygotowanie do sakramentu małżeństwa i odpowiedzialnego rodzicielstwa,
 3. Nauka metod naturalnego planowania rodziny,
 4. Poradnictwo w zakresie adopcji dzieci,
 5. Obrona życia poczętego – duchowa adopcja,
 6. Wsparcie duchowe i terapeutyczne dla kobiet, które dokonały aborcji,
 7. Pomoc w rozwiązywaniu kryzysów małżeńskich,
 8. Duszpasterstwo małżeństw niesakramentalnych,
 9. Nauka dialogu małżeńskiego, pogłębienie duchowości małżeńskiej,
 10. Informowanie o poradniach rodzinnych, stowarzyszeniach i wspólnotach rodzin,
 11. Rozprowadzanie literatury o tematyce małżeńskiej i rodzinnej.

Pomoc duchowa

 1. Katecheza i ewangelizacja dla grup pielgrzymkowych z elementami profilaktyki uzależnień i problematyki rodzinnej.
 2. Rozmowa z kapłanem znającym problematykę uzależnień i kryzysów życia, spowiedź indywidualna i towarzyszenie duchowe.
 3. Rekolekcje, dni skupienia dla wspólnot parafialnych, młodzieżowych oraz środowisk trzeźwościowych.
 4. Rekolekcje rodzinne.
 5. Księgi wieczystej i czasowej abstynencji oraz duchowej adopcji dziecka poczętego.

Współpraca z ruchem samopomocowym

 1. Indywidualne spotkania i rozmowy z trzeźwiejącymi alkoholikami i członkami ich rodzin,
 2. Szkolenia wolontariuszy z ruchów samopomocowych i współdziałanie w ramach Centrum,
 3. Dni skupienia i warsztaty duchowości oparte na programie 12 Kroków i 12 Tradycji,
 4. Informacja o grupach samopomocowych i ich duchowym programie trzeźwienia,
 5. Mityngi grup samopomocowych  AA, Al - Anon, DDA i SLAA,
 6. Organizacja Ogólnopolskich Spotkań Trzeźwościowych w Licheniu,
 7. Redakcja biuletynu formacyjno - edukacyjnego „Mityng pod Gwiazdami",
 8. Kolportaż literatury trzeźwościowej i formacyjnej z kręgu grup samopomocowych.

Inne formy pomocy

 1. Postępowanie diagnostyczne, porady prawne oraz elementy terapii dla ofiar przemocy,
 2. Profilaktyka w dziedzinie uzależnień – spotkania z dziećmi i młodzieżą,
 3. Prelekcje dla grup zorganizowanych na temat różnych uzależnień i form pomocy,
 4. Informowanie o instytucjach i placówkach pomocy społecznej, prawnej i specjalistycznej,
 5. Pomoc duchowa i terapeutyczna ofiarom sekt i praktyk okultystycznych i ich rodzinom,
 6. Wsparcie duchowe i terapeutyczne dla osób chorych na AIDS,
 7. Wsparcie duchowe i terapeutyczne dla osób doświadczających skłonności homoseksualnych oraz ich rodzin,
 8. Opieka duszpasterska i terapeutyczna dla uzależnionych osób duchownych.

17 grudnia 2018
Poniedziałek

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
7.30, 12.00, 18.00
18.00 Msza św. w intencji poszanowania życia
Nabożeństwa
kościół górny - kaplica Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec: 15.30

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00 17.00
Nabożeństwa
Roraty dla dorosłych: 7.00
Roraty dla dzieci: 15.30

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30

Imieniny obchodzą:
Olimpia, Łukasz, Jolanta

Okres liturgiczny: Adwent
III tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: fioletowy
Rok liturgiczny: C, I

CZYTANIA Z DNIA
Pierwsze czytanie: Rdz 49,2. 8-10
Psalm responsoryjny:
Ps 72 (71),1-2. 3-4ab. 7-8. 17
(R.: por. 7)
Ewangelia: Mt 1,1-17

realizacja LM Internet  LM Internet