Matka Boża Bolesna
Główka29 DPArka
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Historia parafii

Położona w Wielkopolsce, niedaleko Konina, wieś Licheń Stary to miejscowość o długiej i bogatej historii. Znalezione w 1969 r. podczas wykopalisk archeologicznych przedmioty z kamienia łupanego i krzemienia potwierdzają istnienie na tym terenie osad ludzkich już w epoce kamiennej. W czasach starożytnego Rzymu prowadził tędy szlak bursztynowy. Odkryte podczas wykopalisk głazy i kamienie przypuszczalnie pochodziły z kamiennego, pogańskiego ołtarza. Pierwsze przekazy historyczne o Licheniu podają, że z owych głazów na polecenie Piotra Dunina wykonano w 1151 r. krzyż, który obecnie znajduje się na licheńskim rynku, w kaplicy.

Historia parafii rozpoczyna się przed 1232 r. W tym to bowiem roku dopatrujemy się pierwszej historycznej wzmianki o istnieniu kościoła na tymże terenie. Na przywileju księcia Władysława Odonicza, wydanym w Poznaniu 3 lipca 1232 r., wspomniany książę klasztorowi sulejowskiemu nadaje wieś Straszków. Jako świadek wystawionego dokumentu podpisany jest ks. Egidiusz - kapelan Lichenia. Przypuszczalnie miejscowość należała wtedy do rodziny Lichowskich, herbu Pilawa.

Wiek XII - XIV to okres świetności rodów Licheńskich, który wydał wielu rycerzy, kilku wojewodów, biskupów, a nawet kanclerza królowej Jadwigi i króla Władysława Jagiełły.

W roku 1415 Andrzej Łaskarz z rodu Godziembów Lichiński, biskup poznański, jeden z twórców unii polsko-litewskiej, syn Doroty Lichińskiej, ku pamięci swej matki na wzgórzu zamkowym buduje kościół pod wezwaniem św. Doroty Dziewicy i Męczennicy. Przed 1458 r.  miejscowość otrzymuje prawa miejskie. W roku 1511 ród Lichińskich wymiera, a ostatnia właścicielka Zuzanna Lichińska sprzedaje miasteczko staroście Hieronimowi Moszczyńskiemu. W roku 1608 właścicielem Lichenia jest Łukasz Gosławski herbu Nałęcz. W miasteczku działa szkoła parafialna.

W roku 1655, podczas potopu szwedzkiego, miejscowość zostaje zniszczona - ludność zgładzona, zniszczony zamek i dwa kościoły. Licheń traci prawa miejskie i dawną świetność.

W roku 1728 właścicielem wsi jest rodzina Łąckich herbu Kurzbok.  Na wzgórzu zamkowym powstaje drewniany kościół pod wezwaniem św. Doroty. W roku 1800 ówczesny ksiądz proboszcz Jan Sosiński i hrabia Melchior Łącki przeprowadzają remont drewnianego kościoła. Po roku 1818 wieś Licheń nabywa senatorska rodzina hrabiów Kwileckich. Siedemnaście lat później, w czasie pełnienia funkcji proboszcza przez Bernarda Święcickiego, pożar niszczy plebanię, zabudowania gospodarcze i archiwum parafii. Rok później hrabia Hektor Kwilecki funduje nową plebanię. W roku 1845 ks. proboszcz Florian Kosiński buduje tymczasową kaplicę i w tymże roku zostaje położony kamień węgielny pod budowę murowanego kościoła, którego fundatorką jest hrabina Izabela Kwilecka. W okresie tym rozpoczyna się historia objawień maryjnych związanych z Licheniem.

Tomasz Kłossowski spod Izbicy Kujawskiej (1780-1848), dziedzic pięknego pałacu i rozległych terenów żyznej ziemi, za udział w wojnach i powstaniach zostaje pozbawiony majątku przez zaborców. Osiada w Izabelinie koło Lichenia, gdzie buduje kuźnię i pracuje jako kowal. W październiku 1813 r. pod Lipskiem bierze udział w walkach u boku Napoleona i zostaje ciężko ranny. Nie chcąc umierać na obcej ziemi, błaga Matkę Bożą o ratunek. Rannemu żołnierzowi objawia się Maryja w koronie na głowie, tuląca do piersi orła. Obiecuje mu powrót do zdrowia i prosi, aby odnalazł wizerunek najwierniej Ją przedstawiający i przekazał do kultu publicznego. Tomasz Kłossowski jest ocalony dzięki Matce Bożej. Postanawia więc spełnić Jej polecenie. Po wielu latach poszukiwań odnajduje wizerunek we wsi Lgota, niedaleko Częstochowy. Jest on zawieszony na drzewie. Za zgodą właściciela zabiera go do domu, a następnie wynosi do lasu i zawiesza na sośnie. Wkrótce też, 7 sierpnia 1848 roku, umiera.

Po śmierci Tomasza obrazem opiekuje się miejscowy pasterz Mikołaj Sikatka. To właśnie jemu kilkakrotnie ukazuje się Maryja. Prosi, aby ludzie czynili pokutę i nawracali się. Chce, aby wierni odmawiali różaniec. Zapowiada kary i klęski, ale też pomoc tym, którzy do Niej przyjdą. Pragnieniem Maryi jest, aby obraz został przeniesiony z lasu do kościoła. Lud jednak nie przyjmuje wezwań Matki Bożej. Nadal szerzy się pijaństwo, niewiara, Mikołaj jest wyszydzany. Pomimo tego, że mało kto wierzy w prawdziwość objawień, stają się one głośne w okolicy. Sprawą pasterza interesują się natomiast carskie władze, zaniepokojone wątkiem białego orła na sukni Maryi, symbolu wolności Polaków. Pasterz zostaje postawiony przed sędzią i groźbami zmuszany, by zmienił zeznania. Sikatka jednak ani wtedy ani nigdy później nie odwołuje swoich zeznań. Gdy próby te okazują się bezskuteczne, naczelnik powiatu w Koninie nakazuje pasterza uwięzić. Dzięki wystawionemu przez lekarza fałszywemu świadectwu o chorobie umysłowej, Mikołaj wychodzi na wolność. Po opuszczeniu więzienia wiedzie skromne życie.

Zapisy w księgach kościelnych (akty zapowiedzi przedślubnych, ślubu, chrztu i zgonu) potwierdzają historyczność osoby Tomasza Kłossowskiego i Mikołaja Sikatki. Mikołaj miał żonę i dwóch synów. Na starość został pasterzem bydła dworskiego i włościańskiego.

W roku 1852 w Polsce i Europie panuje epidemia cholery. Okoliczna ludność przypomina sobie wtedy o obrazie w lesie i tłumnie zaczyna przybywać przed wizerunek Najświętszej Panny. Wielu odzyskuje zdrowie. Władze kościelne po zbadaniu tych wydarzeń, polecają przenieść obraz do kościoła w Licheniu. 29 września 1852 roku obraz  zostaje uroczyście przeniesiony do cmentarnej kaplicy w Licheniu, która pełniła tymczasowo funkcję kościoła parafialnego. W 1857 r. dobiegła końca budowa tym razem murowanego, neogotyckiego kościoła p.w. św. Doroty. Biskup Michał Marszewski poświęcił nową świątynię i przeniósł Cudowny Obraz z kaplicy do kościoła. W roku 1872 ks. proboszcz Władysław Jankowski dobudowuje do kościoła prezbiterium w stylu neogotyckim.

W latach 1921-1924 w Licheniu przebywa alumn Stefan Wyszyński - późniejszy kardynał i Prymas Tysiąclecia, który za przyczyną Matki Bożej zostaje uzdrowiony z gruźlicy.

W roku 1929 ksiądz proboszcz Jan Bryl przeprowadza gruntowny remont kościoła św. Doroty, kaplicy i organistówki. Jedenaście lat później ówczesny ks. proboszcz Jan Przydacz zostaje wywieziony do obozu koncentracyjnego w Dachau. Hitlerowcy zakładają w kościele i na plebanii obóz dla młodzieży Hitlerjugend. W tym czasie organista Bolesław Lisowski i kościelny Stanisław Górczewski ratują Cudowny Obraz, wynosząc go z kościoła i ukrywają u rodziny Kietlińskich w Malińcu. W roku 1945 proboszcz z Gosławic ks. Konstanty Hytry wnosi ponownie do kościoła parafialnego Cudowny Obraz.

Cztery lata później parafię obejmuje Zgromadzenie Księży Marianów. Pierwszym proboszczem zostaje ks. Józef Glinka, następnie kolejno pełnią tę funkcję: ks. Kazimierz Oksiutowicz, ks. Piotr Grochowski i od 1 stycznia 1967 r. ks. Eugeniusz Makulski.

21 listopada 1965 r. papież Paweł VI wydaje dekret koronacyjny Obrazu Matki Bożej Licheńskiej. Ukoronowania wizerunku koroną papieską dokonuje 15 sierpnia 1967 roku kardynał Stefan Wyszyński, prymas Polski. Podczas koronacji Cudownego Obrazu ordynariuszem diecezji jest bp Antoni Pawłowski, prowincjałem marianów ks. Leon Szeląg, a proboszczem parafii ks. Eugeniusz Makulski.

9 czerwca 1968 roku ks. bp Jan Zaręba poświęca 3 nowe dzwony odlane w ludwisarni Eugeniusza Felczyńskiego w Przemyślu. Imiona dzwonów to: Maria - dzwon ufundowany przez ks. prymasa Wyszyńskiego, średni – Dorota – Antoni –  dar Doroty Woźniak i Antoniego Ostrowskiego, najmniejszy - Stanisław, ufundowany przez parafian licheńskich.

W roku 1973 następuje przebudowa wieży kościoła św. Doroty - zbudowano nowy hełm, podesty i betonowe schody. Osiągnęła ona wysokość 55 m. Uroczyste poświęcenie następuje 2 lipca 1973 r.

Do Lichenia każdego roku przybywa coraz więcej pielgrzymów. Konieczna okazuje się rozbudowa kościoła.  Rozpoczyna się ona w 1977 r. i trwa przez kilka lat. Ze starego kościoła pozostawiono tylko cztery, wysokie na osiem metrów, ściany. Nowy, żagielkowy strop oparto na słupach i podciągach na wysokości 14 metrów. Dach pokryto miedzianą blachą. Doszło 20 nowych okien, część z witrażami. Wprawiono nowe drzwi. Przebudowano ołtarz główny i dwa ołtarze boczne. Wykonano nowe ławki. Dobudowano 2 zakrystie. Na czterech rogach kościoła wybudowano 12 sterczyn, a nad zakrystią ozdobną attykę. Wybudowano wieżę-sygnaturkę i zawisł na niej dzwon „Mały Michał”.  Chór wzbogaca się o nowe czterdziestogłosowe organy, pneumatyczno-mechaniczne, zbudowane w 1984 r.

25 sierpnia 2004 r. proboszczem licheńskiej parafii zostaje ks. Stanisław Kosiorowski MIC.

2 lipca 2006 roku Obraz Matki Bożej Licheńskiej - po  prawie 150 latach pobytu w kościele św. Doroty - zostaje uroczyście przeniesiony do nowowybudowanej bazyliki.

26 września 2006 roku rozpoczyna się generalny remont wnętrza świątyni p.w. św. Doroty. Wymieniono terakotę na posadzce i zastąpiono ją podłogą z marmurów, instalując jednocześnie podłogowe ogrzewanie. Zmienia się nieco wygląd głównego ołtarza. Umieszczono w nim obraz św. Doroty - patronki parafii, który przed remontem znajdował się w bocznym ołtarzu. Zlikwidowano kolumny podtrzymujące koronę, odsłaniając jednocześnie widok głównego ołtarza. Poszerzono prezbiterium, likwidując najwyższy stopień do jednego poziomu. Zlikwidowano metalową balustradę przed ołtarzem. Stary ołtarz i ambonkę zastąpiono nowymi, z białego marmuru.

W dwóch ołtarzach bocznych umieszczono scenę objawienia Matki Bożej Mikołajowi Sikatce i Przemienienie Pańskie. Ponadto wymalowano całe wnętrze kościoła. Odnowiono stacje Drogi krzyżowej, ozdabiając je nowymi ramami. Zmieniły się także kaplice boczne. Jedna kaplica została poświęcona Miłosierdziu Bożemu i zawisł w niej obraz Jezusa Miłosiernego. Ponadto znajduje się w niej obraz i relikwie błogosławionego ojca Stanisława Papczyńskiego.  W drugiej z kaplic umieszczono kopię Cudownego Obrazu Matki Bożej Licheńskiej, zostały umieszczone również tablice z wotami i tablice informujące o cudownych uzdrowieniach. Zostały odnowione i zakonserwowane ławki, konfesjonały i inne drewniane elementy znajdujące się w kościele. Zainstalowano nowe nagłośnienie. W kościele zostały zamontowane nowe witraże, które przedstawiają sceny z historii Cudownego Obrazu.

6 lutego 2009 r., w dzień odpustu ku czci patronki parafii św. Doroty, duszpasterz diecezji ks. bp Wiesław Mering poświęca wyremontowaną świątynię i konsekruje nowy ołtarz.realizacja LM Internet  LM Internet